☰ Menu
Żyrardowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Piątek 15.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z miejscami parkingowymi i infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr. Ewid: 8066/1, 8066,2 przy ulicy Parkingowej 1-9 w Żyrardowie

Żyrardów: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z miejscami parkingowymi i infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr. Ewid: 8066/1, 8066,2 przy ulicy Parkingowej 1-9 w Żyrardowie
Numer ogłoszenia: 38856 - 2011; data zamieszczenia: 08.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Żyrardowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o , ul. 11 Listopada 48, 96-300 Żyrardów, woj. mazowieckie, tel. 0-46 8553000, faks 0-46 8542241.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbs.zyrardow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Osoba prawna,o krórej mowa w art.3 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 29 stycznia2004-PZP.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z miejscami parkingowymi i infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr. Ewid: 8066/1, 8066,2 przy ulicy Parkingowej 1-9 w Żyrardowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Projektowana inwestycja obejmuje obszar działki o numerze geodezyjnym 8066/2 stanowiącej własność Inwestora, oraz część pasa drogowego ulicy Parkingowej (8066/1).W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowane będą dwa budynki mieszkalne wielorodzinne: Nr1 i Nr 2 Budynek Nr 1 będzie obiektem cztero- klatkowym o rzucie w kształcie litery, L czterokondygnacyjnym, całkowicie podpiwniczonym, z dachem wielospadowym o konstrukcji drewnianej, pokryty blacho-dachówką. W budynku zaprojektowano łącznie 40 lokali mieszkalnych dwu i trzypokojowych. W podpiwniczeniu zlokalizowano piwnice lokatorskie ,węzeł cieplny , pomieszczenie wodomierza, wózkownie, suszarnie oraz pom. gospodarcze. - powierzchnia zabudowy - 823,5 m 2 - powierzchnia całkowita - 2 863,5 m 2 - pow. użytkowa mieszkań - 2 087,2 m 2 - kubatura całkowita - 11 660,0 m 3 Budynek Nr. 2 będzie 3- klatkowy również o rzucie w kształcie litery L , sześciokondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony o konstrukcji analogicznej jak budynek Nr. 1. W budynku zaprojektowano łącznie 54 lokali mieszkalnych dwu i trzypokojowych. - powierzchnia zabudowy - 745,6 m 2 - powierzchnia całkowita 3 969,5 m 2 - pow. użytkowa mieszkań - 2 808,7 m 2 - kubatura całkowita 14 800,0 m 3 Obiekty zaprojektowano w technologii tradycyjnej. Rozpiętości stropów: 3,00 do 6,90m. Wysokość pomieszczeń nadziemia netto - 2,65m. Stopy i ławy fundamentowe - monolityczne, żelbetowe w/g PT konstrukcji . Ściany zewnętrzne i wewnętrzne piwnic - murowane o grubości 25cm i 38cm z bloczków betonowych. Ściany zewnętrzne osłonowe nadziemia o łącznej grubości 40cm zaprojektowano z bloczków wapienno-piaskowych , ocieplonych od strony zewnętrznej styropianem grub. 15cm z wyprawą cienkopowłokową silikatową na siatce z włókna szklanego zatartą na gładko. Ściany wewnętrzne nośne z bloczków wapienno-piaskowych na zaprawie cementowo-wapiennej. W wykończeniu wewnętrznym podłogi pokoi wykonane z paneli drewnopodobnych, podłogi przedpokoi i łazienek wykończone terakotą. Ściany łazienek i sanitariatów obłożone glazurą do wys. 2 m., wanny obmurowane i obłożone glazurą. Drzwi wewnętrzne w mieszkaniach typowe płytowe pełne i z przeszkleniami do pokoi dziennych z ościeżnicami regulowanymi typu skrzynkowego w okleinie drewnopodobnej. We wszystkich oknach o konstrukcji drewnianej zastosowano nawiewniki okienne zwykłe. Budynki wyposażone są w instalacje i urządzenia wod.-kan., c.o. i c.w., gazu, elektryczne, kanalizację deszczową i drenaż opaskowy. W ramach inwestycji wykonane będą przyłącza wod. - kan., i kanalizacji deszczowej. Przy budynkach projektowane są parkingi , drogi dojazdowe, chodniki, zieleń oraz elementy małej architektury. Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem umowy określają: dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) - przed upływem terminu składania ofert i na warunkach określonych w SIWZ.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        wg formuły spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych dokumentów

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        wg formuły spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych dokumentów, a w tym zakresie Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej -jedno zamówienie polegające na na wybudowaniu jednego lub kilku budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu z minimalną liczbą lokali mieszkalnych 94 szt., o powierzchni użytkowej mieszkań min. 4 900 m 2 i wartości min. 15 000 000,00 zł. brutto ( w jednym zadaniu inwestycyjnym), wyposażonych w instalacje elektryczne i sanitarne, wykończone w standardzie kompletnego wykończenia wewnętrznego.(powierzchnie ścian wytynkowane i pomalowane, podłogi w mieszkaniach wykończone terakotą i panelami, łazienki wykończone glazurą i terakotą z białym montażem , zamontowane wszystkie drzwi wewnętrzne ). , lub -dwa zamówienia inwestycyjne polegające na wybudowaniu kilku budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, z ogólną liczbą lokali mieszkalnych co najmniej 110 szt.( suma lokali dla dwóch inwestycji) , o sumarycznej powierzchni użytkowej mieszkań min. 5 500 m 2 i wartości min. 17 000 000,00 zł. brutto ( w dwóch zadaniach inwestycyjnych), wyposażonych w instalacje elektryczne i sanitarne, wykończone w standardzie kompletnego wykończenia wewnętrznego.( powierzchnie ścian wytynkowane i pomalowane, podłogi w mieszkaniach wykończone terakotą i panelami, łazienki wykończone glazurą i terakotą z białym montażem , zamontowane wszystkie drzwi wewnętrzne ).

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        wg formuły spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych dokumentów.Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania przedmiotowego zamówienia na podstawie złożonego pisemnego oświadczenia.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        wg formuły spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych dokumentów,a w tym zakresie wykaże dysponowanie poniższymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, tj: -Kierownik budowy - posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w budownictwie na stanowiskach kierowniczych, w robotach w branży konstrukcyjno-budowlanej, w tym pełnienie funkcji kierownika budowy dla co najmniej jednej inwestycji odpowiadającej swoim rodzajem i wartością (9 000 000,00 zł brutto - cała inwestycja ) robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia. -Kierownik robót elektrycznych - posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w robotach branży elektrycznej, w tym pełnienie funkcji kierownika robót dla co najmniej jednej inwestycji odpowiadającej swoim rodzajem i wartością (min.7 000 000,00 zł. brutto - cała inwestycja ) robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia. -Kierownik robót sanitarnych - posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych, w robotach w branży sanitarnej, w tym pełnienie funkcji kierownika robót sanitarnych dla co najmniej jednej inwestycji odpowiadającej swoim rodzajem i wartością (min. 7 000 000,00 zł brutto - cała inwestycja ) robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia. Ponadto wyżej wymienione osoby muszą posiadać aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej, mające prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - Dz.U. z 2001 r. Nr. 5 poz 42 z późniejszymi zmianami.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        wg formuły spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych dokumentów, a w tym zakresie wykonawca posiada potencjał finansowy pozwalający na realizację zamówienia. Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotowym zamówieniem o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł., oraz Wykonawca posiada środki własne lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 5 000 000 PLN. Wykonawca załączy sprawozdanie finansowe za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe wraz z opinią biegłego rewidenta o badanym sprawozdaniu, jeżeli podlega badaniu ; w przypadku wykonawcy nie zobowiązanego do składania sprawozdań finansowych - innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności. W przypadku krótszego okresu działalności - odpowiednie dokumenty za okres prowadzenia tej działalności.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·         Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tbs.zyrardow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.tbs.zyrardow.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.03.2011 godzina 12:00, miejsce: Żyrardowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Żyrardowie , 96-300 Żyrardów , ul. 11-go Listopada 48.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE INTERNETOWEJ ŻYRARDOWSKIEGO TBS, WWW.TBS.ZYRARDOW.PL

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ilona Jakubowska
(2011-03-10 09:32:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Ilona Jakubowska
(2011-03-10 09:41:05)
 
liczba odwiedzin: 79926

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X